Ommen

Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen
  1. Toegang tot en gebruik van de Website is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Website bekend worden gemaakt door middel van het publiceren van de nieuwe Algemene Voorwaarden.
  2. Door contact te leggen en te behouden met de Website stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.
  3. De Website en alle Informatie met betrekking tot vechtdalcard.nl en haar Partners worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Website bekende gegevens. vechtdalcard.nl kan echter niet instaan, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan vechtdalcard.nl instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. vechtdalcard.nl kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dat de Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. vechtdalcard.nl behoudt zich het recht voor om de Website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.
  4. De Informatie mag niet gezien worden als een advies of als zodanig meegewogen worden in welke beslissing dan ook.
  5. Waar één onderdeel danwel meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel danwel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van kracht.
  6. Door registratie op vechtdalcard.nl wordt toestemming verleend aan vechtdalcard.nl om informatie toe te sturen in het kader van marketing activiteiten door vechtdalcard.nl en haar partners. In iedere communicatie is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.
  7. De gegevens die nodig zijn voor registratie worden eigendom van vechtdalcard.nl en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  8. Het lid garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure door de persoon zelf is ingevuld. Daarnaast garandeert de deelnemer zelf akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Het is niet toegestaan dit door anderen te laten doen.
 1. Transacties en Kortingen
  1. Om in aanmerking te kunnen komen voor een Korting kan het zijn dat moet u ingelogd zijn op de Website.
  2. De Website maakt gebruik van aanbiedingen en informatie die door externe partijen worden geplaatst. Om in aanmerking te kunnen komen voor een Korting is het essentieel dat u de kortingscoupon uitprint en toont bij de aankoop, danwel dat u de kortingscode noemt.
  3. vechtdalcard.nl geeft geen enkele garantie dat de Korting in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt. vechtdalcard.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het afkeuren van een Transactie door een Partner op basis hiervan noch voor enige schade hierdoor onstaan.
  4. Op elke Korting kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn welke op de betreffende detailpagina kunnen worden nagelezen.
  5. vechtdalcard.nl behoudt zich het recht voor een Korting zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
 1. Account
  1. Een account ‘in goede staat’ voldoet aan de volgende voorwaarden:
   1. U bent inwoner van Nederland of België.
   2. U gebruikt uw account alleen voor uzelf. Het gebruik van uw account door derden is niet toegestaan.
   3. Uw account is op geen enkele wijze geassocieerd (geweest) met zaken die door vechtdalcard.nl als beledigend, frauduleus of anderszins schadelijk zijn aangemerkt.
   4. Uw account en uzelf zijn nimmer betrokken geweest bij enige activiteit waarbij, zonder voorafgaande toestemming hyperlinks naar de Website zijn gepubliceerd voor eigen financieel gewin.
   5. Uw account is op geen enkele andere wijze door vechtdalcard.nl als ongeldig beoordeeld.
  2. Daar waar een account voor een periode van 12 maanden of meer geen activiteit vertoont behoudt vechtdalcard.nl zicht het recht voor de account te beëindigen en eventuele uitstaande Uitingen te verbeuren.
  3. vechtdalcard.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor een account, zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande aankondiging, te beëindigen en eventuele uitstaande Transacties te verbeuren danwel toegang tot de Website te weigeren.
 1. Uw verantwoordelijkheden
  1. Het valt binnen uw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en rekeninggegegevens. vechtdalcard.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het door u aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of rekeninggegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
  2. De Website en de Korting is afhankelijk van de acceptatie van cookies door uw webbrowser. Het valt binnen uw verantwoordelijkheid dat deze mogelijkheid in uw browser geactiveerd is.
  3. U gaat ermee akkoord onze nieuwsbrief te ontvangen tenzij u hier expliciet van afziet.
  4. U gaat ermee akkoord email-communicatie te ontvangen betreffende uw account.
  5. U gaat ermee akkoord aanbiedingen, nieuws en meer te ontvangen van vechtdalcard. U ontvangt geen directe communicatie van derden of partners
 1. Externe hyperlinks
  1. De Website bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan vechtdalcard.nl evenmin verantwoordelijkheid dragen.
 1. Intellectueel Eigendom
  1. vechtdalcard.nl is eigenaar of licentiehouder van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie, zonder toestemming, in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 1. Privacy bescherming
  1. Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de Website gaat u er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases.
  2. vechtdalcard.nl respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de vechtdalcard.nl databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.
  3. De Website zal de door u aangeleverde persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen waar dit niet (wettelijk) noodzakelijk is. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld ten bate van marketingdoeleinden.
  4. Om vechtdalcard.nl in staat te stellen de Website op uw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de Website gebruik gemaakt van Cookies.
  5. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaart u tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de Privacy Policy, welke op de website te lezen is.
 1. Overmacht
  1. In geval van oorlog, invasie, buitenlandse vijandigheid (onafhankelijk van een oorlogsverklaring), burgeroorlog, rebellie of revolutie in of gericht tegen het Koninkrijk der Nederlanden of het Verenigd Koninkrijk zal vechtdalcard.nl gevrijwaard zijn van enige verantwoordelijkheid of verplichting aangaande de Website en deze algemene voorwaarden
 1. Toepasselijk recht
  1. De Nederlandse Wetgeving ten aanzien van de privacy bescherming is van toepassing. Ook is Nederlands recht van toepassing op de Website.